AKO

FÄRG - sammanfattning. 

Färg är lika med ljus, dvs. elektromagnetisk energi i form av en "strålning", en vågrörelse.

De elektromagnetiska vågorna kan ha olika våglängd. Kortare våglängd - högre frekvens - högre energi.

Våglängderna inom det optiska fönstret är de som vi kan uppfatta med vår syn, "Spektrat". Alla andra våglängder är osynliga för ögat. Varje våglängd i spektrat motsvarar en viss färgnyans. Spektrat går från rött till violett och färgerna tonar in i varandra precis som i regnbågen.
Solljuset är ett fullspektrumljus som innehåller alla färgerna i spektrat, i en jämn fördelning. När man blandar dem alla får man vitt ljus, därför är solljuset vitt. När solen lyser på t.ex. ett blått föremål, absorberar detta föremål alla våglängder av solljuset utom just det blå ljuset, som reflekteras, så att vi uppfattar att föremålet har blå färg. Vitt innebär att allt ljus reflekteras, svart att allt absorberas.

Konstgjort "artificiellt" ljus har inte samma balans i sitt spektrum som solljuset har. Därför upplevs färger på t.ex. kläder annorlunda i affärens provhytt än ute i dagsljus. Vistas man för mycket enbart i artificiellt ljus, störs färgbalansen i kroppen. Detta kan leda till besvär i form av t.ex. vinterdepression.

Färg finns i tre "renhetsnivåer":
  3. Pigment - färgade/målade ytor och ting. Vanligast.
  2. Färgat ljus - uppstår då vitt ljus lyser genom färgat glas.
  1. Monokromatiskt, enfärgat ljus - uppstår när solljus bryts.

Monokromatisk färg är "ren" färg. Skapas inte av pigment, utan skapas när ljus bryts i vattendroppar eller andra prismor. Kan också skapas konstgjort med laserteknik.
Blandar man alla färgnyanser av renhetsgrad tre, får man svart. Blandar man alla färger av renhetsgrad ett, får man vitt. Viktigt att skilja på pigmentfärg och ljusfärg !!!!

Ljus och färg påverkar alla levande organismer. Det är ju en strålning! Ljuset styr livsrytmen, och uppfattas inte bara av ögat, utan även av andra sinnen. Strålningen tas ju upp genom huden!  Färger kan även påverka blinda, och en plind persomn kan "känna" sig till en färg.
Idag används monokromatiskt ljus inom vanlig medicin, eftersom det påverkar våra celler.

Färg har alltid haft stor betydelse i våra liv. Det grå liv vi lever nu föddes med franska revolutionen.  Tidigare var färg = makt, vid revolutionen skulle alla mäktiga avrättas och makten tillkom-ma folket.  Att grått, beige och svart motsvarar makt och status, strider helt mot naturens färglagar.

Färger finns överallt i samhället. De fungerar som symboler, ger information, är utsmyckning.
Genom färgpsykologisk forskning har man kommit fram till att olika färger ger olika sinnesstämningar, väcker olika känslor. Vet man detta kan man använda färger för att förstärka sitt budskap.
I många sammanhang väljs färger med omsorg: trafikskyltar, förpackningar, reklam, logotyper, inredning, TV och teater med mycket mera.
Kroppsligt och medicinskt är det endast monokromatiskt ljus, dvs. färg av renhetsgrad ett, som kan påverka oss, men färger av lägra renhetsgrad påverkar oss mentalt, ger olika känslor och stämningar.

Färgbehandling har ansetts flummig och inte accepterats inom traditionell medicin, och det beror troligtvis på att gamla färgterapier varit verkningslösa eftersom de grundats på färger av renhetsgrad två eller tre.
Nu vet vi ju att det endast är färg av renhetsgrad ett som kan påverka våra celler och ge en bestående påverkan. Därför kan denna färg användas vid terapi av olika slag.
En modern färgterapeutisk metod går förenklat till så här:
Patienten sitter i ett cylinderformat rum där väggarna fungerar som en bioduk. Med hjälp av en fullspektrumlampa (med ett ljus som motsvarar solens) och speciella färgfilter, lyser man upp rummet med en färg i taget, så att patienten helt omsluts av färg. Man gör en "resa" genom hela spektrat och patienten får välja ut vissa färgnyanser som han/hon finner extra hypnotiserande och starka. Vid dessa färger satnnar man lite längre. Troligtvis har patienten en brist på dessa  i sin kroppsliga färgbalans. Färgresan tar ungefär 20 minuter och föregås alltid av ett samtal mellan terapeut och patient. Behandlingen upprepas i genomsnitt 4 gånger, med en månads intervall. Det brukar räcka för att patienten skall känna sig botad!!!
Denna terapi kombinerar terapeutiska samtal, som kan hjälpa patienten att inse sina problem och få perspektiv på dem, med en kraftfull färgbehandling som har både kroppsliga och mentala inverkan och kan åtgärda en eventuell obalans hos patienten. Eftersom den monokromatiska färgen är så långtidsverkande, behöver man inte behandlas så ofta. Detta gör också patienten självständig och gör att han/ hon inte fastnar i ett vårdberoende.
Denna form av terapi passar personer med neurotiska och psykosomatiska besvär. Oro, ångest, depressioner, magsår, vintertrötthet, migrän, astma, sömnrubbningar med mycket mera är exempel på åkommor som ofta kan botas av färgterapi.

Det finns också en rad andra färgterapeutiska metoder, mer eller mindre flummiga.  De som baseras på färg av de lägre renhetsgraderna måste dock ses mer som ett komplement till annan behandling.
Färgbad, färgade rum, kläder och prylar påverkar dock vår sinnesstämning och vårt känsloläge just när vi vistas i de färgade miljöerna, och de kan ha en viss placeboeffekt om man tror på dem, så de ska inte underskattas!! Dessutom är det ju bevisat att felaktiga och olämpliga färgmiljöer har negativa effekter på oss och till och med kan leda till att man får psykosomatiska besvär, t.ex. arbetsskador!!

Gemensamt för alla färgterapeutiska metoder är i alla fall att de syftar till att återställa balansen i kroppen när det inre "färgspektrat" störts av något, t.ex. av något så simpelt som brist på fullspektrumljus, alltså solljus. Man kan spekulera i huruvida färgbalansen störs av olika psykiska och psykosomatiska besvär, eller om det är de olika besvären i sig som gör att färgbalansen rubbas.

Jag tror personligen att man kan komma långt - inte bara när det gäller färgpsykologi - genom att sluta dra gränser mellan vad som är kroppsligt/fysiologiskt och vad som är mentalt/psykologiskt. Jag tror att allt hänger samman, och att färgterapi och färger överhuvudtaget ska ses som ett sammansatt fenomen, som påverkar på alla plan.
 

Oj oj, det blev mycket att läsa, fast jag verkligen har försökt att göra sammanfattningen så kort som möjligt!
 

                         Hela färgtexten i oförkortad version          Familjen färg

orginalet till sammanfattningen                 med enkel färganalys

         Tillbaka